نقش همسری

ترش رویی زن و شوهر در بهشت خانواده

راهکار برخورد با ترش رویی همسران درکانون خانواده چیست؟

اسلام به شوهرش دستور میدهد که هیچگاه با زن خویش , با ترشرویی واخم برخورد نکند .یعنی بایدهمواره, گشاده رو , خوش چهره وخندان لب باشد. او اگر از مردم کوچه و بازار و فامیل و همسایه ناراحت شده است , نباید تلافی آن را بر سر همسرش در بیاورد .همسرش که گناهی نکرده .....

index.jpg

نقش همسر در روایات

نظر قرآن و ائمه در مورد وظایف زن و مرد در مقابل همدیگر چیست ؟


قال رسول الله :

جلوس المرء عند عیاله احب الی الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هذا

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند:

نشستن مرد در کنار خانواده اش، نزد خدای بزرگ دوست داشتنی تر از اعتکاف [و

نشستن]در این مسجد من است

میزان الحکمة، ج 4، ص 287 .

*****************************

قال رسول الله :

لیس منا من وسع علیه ثم قتر علی عیاله

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: