احکام خانه و خانواده

وظايف پدر و مادر

در نظام خانواده پدر و مادر چه نقشى مى‏تواند داشته باشد و چه انتظارى از پدر خانواده بايد داشت؟

در نظام خانواده، مسئوليت پدرى، مهم‏ترين ركن به شمار مى‏رود. با تولد اولين فرزند، تحولى اساسى در مسئوليت زن و شوهر پديد مى‏آيد. آنان در روابط و مسائل خصوصى خود بايد حضور فرد ديگرى را در نظر بگيرند. چگونگى روابط آنها الگويى براى كودكان خواهد بود.
وظيفه والدين، پرورش كودك و اجتماعى كردن او طى مراحل مختلف است. در نوزادى و كودكى، تغذيه و حفاظت، غالب وظايف والدين را تشكيل مى‏دهد. در سنين كودكى، كنترل و راهنمايى اهميت بيشترى دارد و در نوجوانى، فراهم آوردن زمينه استقلال آنان از نكات مهم است.
در توصيه‏هاى دينى در رابطه با نقش پدرى به نكاتى از زمان انعقاد نطفه تا
بزرگسالى‏اشاره شده است كه همگى اينها از ملزومات نقش پدرى است.
اين توصيه‏ها از تأمين نيازهاى مادى گرفته تا نيازهاى روان شناختى، عاطفى و... را در برمى گيرد سفارش شده طعام كودك از حلال تهيه شود زيرا لقمه حرام در كودك آثار سويى دارد. (1)

index0.12.jpg