اسلام و فمینیسم

اسلام و موافقت با فمنیسم

آيا اسلام با نظرات مكتب فمنيسم موافق است؟

جواب اجمالی:اگر چه واژه فمنیسم اسلامی که به وسیله برخی از نظریه پردازان استعمال می گردد در صدد ایجاد ذهنیت همسویی یا موافقت اسلام و فمنیسم است لکن انصاف آن است که برای پاسخ به پرسش فوق بایستی تصوری صحیح از اسلام و فمنیسم و مبانی ، اهداف این دو داشته باشیم تا بتوانیم به طور صحیح ودقیق حکم به موافقت یا مخالفت و مقدار و جنبه مخالفت یا موافقت آن دو داشته باشیم.در پاسخ تفصیلی خویش به طور کافی در این زمینه بحث خواهیم نمود و اثبات می کنیم که اسلام و فمنیسم در ابعاد مختلف نه تنها بایکدیگر همسو نیستند بلکه مبانی و اهدافی کاملا متضاد بایکدیگر دارند.
جواب تفصیلی :

چالش های کنوانسیون رفع تبعیض با قانون اساسی

در مورد چالش‏هاى كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران توضيح دهيد؟

كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان از مهمترين اسناد بين المللى است كه در راستاى جهانى‏سازى حقوق زنان تدوين شده است. هر كشورى براى الحاق به آن ابتدا بايد آموزه‏ها و مفاد آن را با باورها و قوانين خود بسنجد تا نقاط مشترك و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضويت و يا عدم عضويت در آن تصميم بگيرد. مقاله حاضر در همين راستا به دنبال تبيين چالشهاى اين كنوانسيون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

ارتباط کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فمنیسم

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چه ربطي به مسأله فمنيسم دارد؟ و چرا مجلس و روحانيون با اين كنوانسيون مخالف هستند؟

کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان اقدامي از سوي مجامع غربي براي پاسخگويي به جنبش هاي فمنيستي و احقاق حقوق زنان بود که در دنياي مدرن به طور بي سابقه اي مورد تحقير و سوء استفاده قرار گرفته بودند .

ارتباط کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فمنیسم

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چه ربطي به مسأله فمنيسم دارد؟ و چرا مجلس و روحانيون با اين كنوانسيون مخالف هستند؟

کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان اقدامي از سوي مجامع غربي براي پاسخگويي به جنبش هاي فمنيستي و احقاق حقوق زنان بود که در دنياي مدرن به طور بي سابقه اي مورد تحقير و سوء استفاده قرار گرفته بودند .

فمنیسم اسلامی و آموزه های فمنیسم از دیدگاه اسلام

آيا اسلام با نظرات مكتب فمنيسم موافق است؟

جواب اجمالی:اگر چه واژه فمنیسم اسلامی که به وسیله برخی از نظریه پردازان استعمال می گردد در صدد ایجاد ذهنیت همسویی یا موافقت اسلام و فمنیسم است لکن انصاف آن است که برای پاسخ به پرسش فوق بایستی تصوری صحیح از اسلام و فمنیسم و مبانی ، اهداف این دو داشته باشیم تا بتوانیم به طور صحیح ودقیق حکم به موافقت یا مخالفت و مقدار و جنبه مخالفت یا موافقت آن دو داشته باشیم.در پاسخ تفصیلی خویش به طور کافی در این زمینه بحث خواهیم نمود و اثبات می کنیم که اسلام و فمنیسم در ابعاد مختلف نه تنها بایکدیگر همسو نیستند بلکه مبانی و اهدافی کاملا متضاد بایکدیگر دارند.
جواب تفصیلی :

فمینیسم از نگاه اسلام-تفاوت های اسلام و نگاه فمینیسمی

مهم ترين موارد تعارض و تفاوت هاى نگرش فمينيستى با ديدگاه اسلام در چيست؟

از ديدگاه اسلام، برخلاف فرهنگ ها و ملل پيشين و معاصر غرب و شرق، زن و مرد، از جهت ساختار آفرينش و ماهيت وجودى، يكسان و همانند مى باشند و جز در موارد خاصى از جهت حقوق و تكاليف تفاوتى وجود ندارد.

معنای فمنسیم

فمينيسم به چه معنا است؟ آيا مفهوم آن حمايت از حقوق زنان است كه در اسلام هم پذيرفته شده يا نه؟

در فرهنگ واژگان زبان فرانسوى، «فم» )Femme( به معناى موجود انسانى با جنسيت مؤنث و از ريشه كلمه لاتينى «فمينا» )Femina(است.
فيمل )Femel( با ريشه لاتينى «فيملا» )Femella( به معناى جنسيت مؤنث و فمينين )Feminine( با ريشه فمينيسم )Feminiuse(به معناى خصوصيات زنانه از لاتين وارد زبان فرانسه شده است. واژه «فمينيسم» )Feminism( نيز يكى از اين واژه ها است كه در سال 1837 به زبان فرانسه افزوده شده است.

كنوانسيون رفع تبعيض زنان

دلايل رد يا قبول كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چيست؟

در هجدهم دسامبر 1979 كنوانسيونى به نام «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان» با يك مقدمه و 30 ماده در سازمان ملل متحد تصويب شد.Convention on the Elimination of all
forms of Discroimintion against Women.

يكى از خاستگاه هاى مهم اين كنوانسيون ستم ها و محروميت هاى زنان در جوامع غربى و شايد در بيشتر نقاط جهان باشد.
بى گمان ستم به زنان يكى از سياه ترين نقطه هاى تمدّن بشرى است چه آن زمان كه در دوره وحشى گرى زن به عنوان انسان شناخته نمى شد و يا مانند حيوانات اهلى محسوب مى شد و چه اكنون كه منزلت و شأن او را در حدّ يك كالاى تبليغاتى و تجارى پايين آورده و به بهانه دفاع از او و در حقيقت به خ