زمینه ها، عوامل، انگیزه های شکل گیری

فمنیسم و نقض آن

فمنيسم چيست؟ نقض آن چيست؟

دانشجوي گرامي ضمن آرزوي موفقيت براي شما ، جهت بررسي اين موضوع و آشنائي با ديدگاههائي که فمنيسم در باره دفاع از حقوق زنان و مقابله با تبعيض هاي موجود ادعا مي کند، توجه شما را به مطالب ذيل جلب مي نمائيم:

انگيزه‏هاي فمينيسم

انگيزه هاى آشكار و پنهان جنبش هاى فمينيستى چيست؟

پژوهش گران درباره انگيزه هاى جريانات فمينيستى، تحقيقات فراوانى كرده اند و علاوه بر بيان زمينه ها و بسترهاى شكل گيرى فمينيسم، چند عامل اساسى را از انگيزه هاى پنهان اين جريانات را بر شمرده اند. به طور خلاصه مى توان گفت، سه عامل اساسى در به وجود آمدن و رشد نهضت هاى دفاع از حقوق زنان، بيشترين تأثير را داشته است:

1. هوس رانى و شهوت طلبى مردان
روشن است كه در هر يك از جوامع و فرهنگ هاى بشرى - به خصوص در نظام هاى دينى زنان كم و بيش قيد و بندهايى از قبيل «حجاب» داشته اند.

عوامل پيدايش فمينيسم-زمینه های فمینیسم

زمينه ها و عوامل پيدايش فمينيسم چه بوده است؟

با وجود آنكه زنان بخش مهمى از جامعه انسانى را تشكيل مى دهند و سهم بسيار مهمى در پيشبرد جامعه بشرى دارند؛ اما در طول تاريخ ستم بسيارى به آنان شده و حقوق و شأن انسانى آنها رعايت نشده است.