موج ها و نظریه ها

فمينيسم و تفاوت زن و مرد

فمينيست ها كه به يكنواختى و همانندى حقوق زن و مرد تأكيد مى كنند درباره تفاوت جسمى و روحى زنان و مردان چه توجيهى دارند؟

در اين باره بايد دانست؛ فمينيست ها خود شامل گروه هاى مختلف با ديدگاه هاى گوناگونى هستند؛ عده اى از فمينيست ها به بهانه دفاع از حقوق زنان و توجيه تشابه حقوقى آنان با مردان، هر گونه تفاوت بين زن و مرد را انكار مى كنند ولى عده اى ديگر اين تفاوت ها را سطحى و عارضى و متأثر و معلول شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى حاكم بر جامعه مى دانند و خواهان حذف اين شرايط و پيامدهاى آن هستند. عدّه اى ديگر نيز به نفى ارتباط تكوين و تشريع، و گسست ميان حوزه بايدها از هست ها، استناد مى كنند.

موج‌هاي فمينيستي

مقصود از امواج فمينيستى چيست؟ مثلا موج اول يا موج دوم فمينيسم به چه معناست؟

جنبش هاى فمينيستى را از زواياى مختلف مى توان دسته بندى كرد. يك تقسيم بندى براساس ديدگاه هاى عقيدتى و نگرش هاى سياسى است كه به ليبرال، ماركسيست و سوسيال و پست مدرن بپردازند.
اما تقسيم بندى ديگر جنبش فمينيسم از منظر جامعه شناسان و بر مبناى مقطع تاريخى است.

جنبش فمينيستى

درباره جنبش فمينيستى و گروه هاى معتقد به آن برايم توضيح دهيد.

جنبش آزادى خواهى و برابرى حقوقى زنان، تاريخ پر فراز و نشيبى را گذرانده و ديدگاه هاى گوناگونى در اين جنبش مطرح شده است. مهم ترين گرايش هاى فمينيستى، عبارت است از: فمينيسم ليبرال، فمينيسم ماركسيستى، فمينيسم راديكال، سوسيال فمينيسم و فمينيسمِ پست مدرن.