پیامدها

پيامدهاي جنبش فمينيستي

ادعا مى شود آموزه هاى فمينيستى پيامدهاى زيانبارى دارد. چنانچه ممكن است چند نمونه از آثار و پيامدهاى منفى آموزه هاى فمينيستى مبنى بر تشابه حقوقى زن و مرد را بيان كنيد؟

آموزه هاى فمينيستى، پيامدهاى بسيار زيان بارى دارد كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى شود:
الف. زنان كرامت خود را از دست داده، به ابتذال كشيده شده اند و به صورت ابزار هوس رانى هاى مردان درآمده اند.
ب. در دسترس بودن بيش از حد زنان و رفتار غيرطبيعى آنان، سبب شده كه مردان كم كم از آنان روى گردان شده و حتى متنفر گردند.