حقوق زن

با دختران دانشجو ...

آيا پيام پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله ويژه مردان است و يا زنان هم مخاطب اين پيام قرار مى‏گيرند؟
Daneshjo01.jpg پيامبر اسلام همچون همه انبيا، با دو هدف زير، هدايت مردم را آغاز و دنبال كرد:
1. آشنا ساختن مردم با معارف الهى.
2. كامل كردن عقايد و اخلاق جامعه.
بنابراين، تعليم كتاب و حكمت از يك سو و تزكيه نفوس مردم از سوى ديگر هدف‏هاى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله بوده‏اند؛ آن گونه كه قرآن مى‏فرمايد: «يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم» (بقره، آيه 129).