حقوق اقتصادی

علت نصف بودن ارث زن

چرا در اسلام زن نصف مرد ارث مى‏برد؟

اصل برخوردارى زن از ارث به روشنى در قوانين اسلام مطرح است و اسلام در زمانى اين اصل را اعلام نمود كه نه تنها در محيط عرب جاهلى، بلكه حتى در جوامع متمدّن آن روزگار نيز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلكه گاهى زنان به عنوان بخشى از ميراث، به ورّاث منتقل مى‏شدند.
همان طور كه گوستاو لوبون اعتراف مى‏كند: «اسلام اولين نظام حقوقى جهان است كه حق ارث بردن زنان را به رسميت شناخت».

تغییر احکام به دلیل گسترش فعالیت اجتماعی زنان

با توجه به حضور گسترده زنان در فعاليت هاى جامعه آيا زمان تغيير بعضى از احكام فقهى (ديه و ارث و...) فرا نرسيده است؟

احكام شرعى بر اساس مبانى خاصى كه همان مصلحت ها و مفسده هاى نهفته در موضوع آن احكام است، وضع شده اند و مادامى كه آن مبانى و مصالح و مفاسد تغيير نيافته باشد احكام مبتنى بر آن نيز ثابت خواهد بود. از اين رو، ثبات احكام شرعى و تغيير آن ها بر اساس ملاكات و مبنايى ويژه اى است كه براى روشن بينى در اين باره توجّه شما را به چند نكته مهم جلب مى كنيم.
1. احكام الهى بر اساس پيش نگاه و حتى پس نگاه واقع بينانه و فراگير، انجام آن ها داراى مصالح و ترك آن ها موجب مفاسد مى باشد. از اين رو بايد بيشترين تلاش را براى استنباط حكم الهى انجام داد و به آن پايبند بود.