خانواده

تفاوت مفهوم آزادی با آزادگی

آیا آزادی همان برگزیدن همه چیزهایی است که می خواهیم؟

اولین مفهومی که از آزادی برای اشخاص بر می آید مجاز بودن برای انجام هر کاری است بخواهیم و اینکه اصلاً خود را محدود به رعایت قانون نکنیم، ولی در اصطلاح فلسفی، کلمه ی آزادی در واقع فقط به مفهوم اراده ی آزاد است. منظور از اراده ی آزاد این نیست که ما هر چه بخواهیم می توانیم انجام دهیم یا داشته باشیم؛ بلکه به این معنا است که آزاد هستیم بکوشیم تا کاری را انجام دهیم یا چیزی را داشته باشیم یا به گونه ای رفتار کنیم یا بیندیشیم؛ بنابراین، مهم است که تفاوت میان آزادگی و آزادی را تشخیص دهیم. آزادگی، در درون به زندگی اخلاقی ما و در بیرون به گزینش از میان چند گزینه که معرف حیات ما است بر می گردد.