راهبردهاو راهکارهای تقویت نظام خانواده

تضمین برای فشار نیاوردن مرد در طلاق خلع و مبارات برای بخشیدن مهریه

چه تضمينى وجود دارد در طلاق خلع و مبارات مرد براى فرار از مهريه، زن را در مضيقه و فشار قرار ندهد؟

تصوّر صحيح از طلاق خلع و مبارات و احكام مربوط به آن در جهت پاسخگويى به سئوال فوق راهگشا خواهد بود.
بر اساس قانون مدنى و احكام اسلامى طلاق خلع و مبارات چنين تعريف شود:
ماده 1146 قانون مدنى در اين مورد مقرّر مى‏دارد: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى‏دهد طلاق بگيرد اعمّ از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».
ماده 1147 قانون مدنى مقرّر مى‏دارد: «طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوض بايد زائذ بر ميزان مهر نباشد».