زن در جاهلیت صدر اسلام

نقش زنان در صدر اسلام

آیا در صدر اسلام هم زنان در صحنه های نبرد شرکت داشتند؟

رفتار غيرانساني مردم جاهليت پيش از اسلام با زنان و دختران چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد.در آن روزگار زن يك كالاي بي ارزش شناخته و در بازار برده فروشان عرضه مي شد. دختران به بدترين شيوه زنده به گور مي شدند و زنان در شديدترين قيد و بندها بدترين روزها را سپري مي كردند و از خود هيچ اراده و اختياري حتي حق زندگي شرافتمندانه نداشتند و روزنه هاي اميد به روي آنها بسته بود. در چنين عصري پيامبر رحمت به دستور پروردگار بارقه اميد و چراغ زندگي در دلهاي مأيوس آن ستمديدگان روشن ساخت
و پيوسته با گفتار و رفتار خود در زدودن افكار جاهليت و بازگرداندن شخصيت به زنان سعي وافر نمود.
مشاهده حمايت هاي قاطع و فداكاري ها و تلاش هاي پيگير زنان در تاريخ اسلام گواه تأثير گفتار و عملكرد پيامبر و معصومين قدس سرهما است.