اصول شخصیت و منزلت زن از نظر اسلام

رفتار نیکو از نظر اسلام

چرا حضرت علی علیه السلام فرمودند که سرپرستی خانه را به زن ها نسپارید؟و اینکه میگویند عفو حق زن است یعنی چه؟

با زنها، زيبا صحبت كنيد
(( فداروهن علي كل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال ))
اميرالمؤ منين عليه السلام در ضمن بياناتي كه راجع به صفات ناپسند (برخي ) بانوان همانند خودپسندي و تكبر، ناشكري و بي صبري و مانند اينها ايراد نمود و توصيه فرمود كه مراقب زنها باشيد تا به هلاكت نيفتند و سرپرستي خانواده را به آنها نسپاريد فرمود:
با زنها در هر حالي مدارا كنيد (سخنان تند و زشت بر زبان نياوريد) شايد (در اثر اين رفتار نيكويي شما) آنها كارهاي خود را درست كنند(36)
اذيت و آزار به همسر مجازات دارد
بزرگي از علماء اعلام و سلسله جليله سادات كه شايد از ذكر نام شريفش ‍راضي نباشد نقل فرمود: وقتي پدر علامه ام را در خواب ديدم و پرسشهايي از ايشان نموده و پاسخهايي شنيدم ، پرسيدم : ارواحي كه در عالم برزخ معذبند، عذاب و سختيهاي آنها چگونه است ؟