دیدگاه ها و نظریات

سختی زن بودن!!درد پریود و زایمان!

چراهمه دردي مال مادختراست بابامن نميخوام مادرشم چراتاآخرعمربايددردپريودي داشته باشم چرابايدزايمان كنم؟

دخترها هر بار كه براي پريود به زحمت مي افتند از خود سئوال مي كنند، چرا اين وضعيت دشوار برايشان اتفاق مي افتد؟ غافل از اينكه اين فرايند نشانه اي از سلامت جسماني و عاملي براي بهترين زيبايي هاي خلقت است.
با يك عمل جراحي ساده مي توان رحم را برداشت كه ديگر مجبور نباشيد درد پريود و درد زايمان را تحمل كنيد!!!