مهمترین چالش های حقوقی - قضایی

ناتوانی مرد به هنگام پذیرش مهریه تضییع حق زن

اگر مرد مهريه اى را بپذيرد كه الان قدرت پرداخت آن را ندارد، كلاه بردارى و تضييع حقوق زن به شمار نمى آيد؟

در كشور ما كه معمولاً مهريه هايى بسيار سنگين و فراتر از توان سطح متوسط جامعه پذيرفته مى شود و از طرف ديگر معمولاً زنان پس از عقد درخواست مهريه نمى كنند، لازم نيست شوهر هنگام عقد تمام مهريه را مالك باشد و فقدان آن عرفاً كلاهبردارى به حساب نمى آيد، البته در صورتى كه شرطى مبنى بر لزوم پرداخت فورى آن را در قرارداد طرفين وجود داشته باشد و مرد بداند كه نمى تواند آن را هر چند با قرض، تهيه و ادا كند و يا اگر مرد على رغم دارا بودن، قصد پرداخت مهريه را نداشته باشد، نوعى فريب و خطاكارى است.