اجازه تعدد زوجات در قرآن و حکمت آن

آيا در قرآن آيه‏اى وجود دارد كه به مردان اجازه ازدواج با چند زن را داده باشد؟ شرايط آن چيست؟ آيا اين قانون دست مردان هوسباز را باز نمى‏كند؟ حكمت اين قانون چيست؟

جهت پاسخ به اين پرسش بايد دانست؛ قبل از اسلام برخى از مردم، دختران يتيم را جهت تكفّل و سرپرستى به خانه خود مى بردند و بعد با آنها ازدواج كرده و اموال آنها را هم تملّك مى كردند و چون همه كارها دست آنان بود حتى مهريه آنها را هم كمتر از معمول قرار مى دادند و هنگامى كه كمترين ناراحتى از آنها پيدا مى كردند، به آسانى آنها را رها مى ساختند. در اين هنگام آيه نازل شد: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛نساء (4)، آيه 3.؛ «اگر مى ترسيد به هنگام ازدواج با دختران يتيم رعايت حق و عدالت را درباره حقوق زوجيت و اموال آنان ننماييد و به سراغ زنان ديگر برويد، از آنها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد اما اگر مى ترسيد عدالت را رعايت ننماييد تنها به يك همسر اكتفا كنيد».
مقصود از عدالت در اين آيه شريفه، يكسانى تمايلات قلبى و عواطف درونى نيست؛ بلكه منظور رعايت حقوق زناشويى و اقتصادى و نيز ابراز عواطف است. با اين وجود بايد توجه داشت:
1. اصل در ازدواج همان طور كه استاد شهيد مطهرى در كتاب نظام حقوق زن در اسلام خاطرنشان مى سازد، تك همسرى است و قانون چند همسرى در شرايط معمول توصيه و ترغيب نشده است.
2. قانون چند همسرى و تعدّد زوجات مقتضاى آيات صريح قرآن است و نسخ نشده و از احكام جاودانى اسلام است. اصل در تمام احكام و قوانين، ابديّت و ماندگارى است مگر آنكه دليل قطعى بر نسخ يا تغيير آن آورده شود.
3. قانون تعدّد زوجات، به خاطر شرايط خاص اجتماعى يا ضرورت هاى اجتماعى وضع شده است نه براى هوس رانى مردان. البته هميشه بعضى افراد وجود دارند كه از قانون سوء استفاده مى كنند، در چنين مواردى، بايد جلوى سوء استفاده ها را گرفت و راهكار مناسب براى موارد ضرورى ارائه كرد.
يك. پيشينه تعدد زوجات
چند همسرى ريشه اى كهن در ميان جوامع مختلف بشرى و اديان پيش از اسلام دارد Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Tehran, P.B.5422 بنابراين، ابتكار اسلام در اين باره، اين است كه آن را محدود ساخت و شرايط سنگينى از جهت اخلاقى، اقتصادى و ... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرايط، چند زنى را غيرمجاز اعلام نمود. تا اين كار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوسرانى مردان نگردد.

دو. چرايى چندهمسرى
در رابطه با چرايى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده جهت آگاهى بيشتر نگا: مطهرى مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 313، قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 1382. كه به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى شود:
1. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان
در طول تاريخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزون تر است.
آگبرن و نيم كوف مى نويسند: «در سال 1805 در ميان 23000 تن از سرخ پوستان «دشت هاى بزرگ» (Great Plains)، در برابر هر 100 زن تنها 44 مرد وجود داشتند»W.F. Oghborn. & M.F . Nimkuff, Sociology, Boston, 8591, p.585. (ق) ا.ح. آريانپور، زمينه جامعه شناسى، (تهران، دهخدا، 1347)، ص 331. .
«فرقه آمريكايى مورمون (Mormon) نيز كه چند زن گيرى را روا مى داند، در گذشته بارها دچار كمبود مرد شده است. براى مثال در سال 1870 در بين مورمون هاى سه ناحيه از استان يوتا (Utah) 956 زن در برابر 854 مرد وجود داشت»(ق) همان Ibid. .
برتراند راسل مى نويسد: «در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن اضافه بر مردان وجود دارد كه براى ايشان محروميت بزرگى است»مطهرى مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 318، به نقل از: برتراند، راسل، زناشويى و اخلاق، ص 115..
«براساس برخى از آمارهاى منتشره، چندى پيش در روسيه، جمعيت زنان 21 ميليون نفر بر مردان فزونى دارد» Why Polygamy Is Allowed In Islam, P.62.
بنابراين تكيه بر «تك همسرى»، باعث مى شود در چنين شرايطى، همواره تعدادى از زنان از نعمت ازدواج محروم بمانند؛ در حالى كه با جواز چند همسرى، مى توانند از داشتن شوهر و كانون خانواده و آثار مهم آن بهره مند گردند.
همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگ ها - تعداد بيشمارى از مردان تلف مى شوند و همسران آنان بى سرپرست مى گردند. همچنين غالباً تصادفات، غرق شدن ها، سقوطها، زير آوار ماندن ها و ... تلفات بيشترى را متوجه جنس مرد مى كند. طبيعى است در اين موارد، شمار زنان آماده به ازدواج بر مردان فزونى پذيرد. «در اروپا در خلال سى سال جنگ و خونريزى در دو جنگ جهانى، مردان زيادى كشته شدند؛ به طورى كه عدد مردان براى ازدواج با دوشيزگان و بيوه زنان كفايت نمى كرد. تنها در آلمان غربى شش ميليون زن وجود داشت كه نمى توانستند شوهرى براى خود پيدا كنند. برخى از آنان از دولت درخواست كردند قانون جواز چندهمسرى را به تصويب رساند تا در پناه ازدواج قانونى، هم از امنيت اجتماعى و تأمين اقتصادى بهره مند شده و هم نيازهاى غريزى آنان به طور سالم در كانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت كليسا چنين خواسته اى برآورده نشد، در نتيجه تأمين نيازها و ارضاى غرايز، بسيارى از آنان را به روسپى گرى و روابط حاشيه خيابان ها كشاند» op.CiT, .P 42. و در پى آن فساد و بزهكارى در آلمان، به شدّت رواج يافت.
مقاومت بيشتر زنان در برابر بيمارى ها و عوامل هورمونى و ... موجب فزونى تعداد آنان در برابر مردان مى شود. مطالعات مختلف نشان مى دهد، جنس زن در دوران جنينى، كودكى و به ويژه دوره پيش از بلوغ، در برابر بيمارى هاى عفونى مقاوم تر از جنس مرد است و شرايط نامناسب و رنج آورى همچون كمبود مواد غذايى و سوء تغذيه، پسران را بيش از دختران تحت تأثير قرار مى دهد، و در كل، مرگ و مير زنان نسبت به مردان در برابر بيمارى ها كمتر است هادى حسينى و ديگران، كتاب زن، تهران: اميركبير، چاپ اول، 1381، صص 115 - 114 ؛ به نقل از اصول علم تغذيه، ص 128..
نكته ديگر اينكه هورمون هاى مردانه، باعث بروز رفتارهاى خشن، تهاجمى و جنگى مى شوند كه در نهايت به درگيرى و صدمات بدنى و مرگ مى انجامد. در حالى كه هورمون هاى زنانه، آرام بخش اند و رفتارهاى صلح جويانه را تقويت مى كنند. همچنين تستوسترون Testostrone.، (هورمون مردان) و استروژن ها Progestrone & Estrogene.، (هورمون هاى زنانه)، اثرات متفاوتى بر سطح كلسترول Chlostrole. و تعداد گلبول هاى قرمز خون (هماتوكريت) Hematocrite. مردان و زنان دارند و بر اثر همين اختلاف هورمونى بين زن و مرد و پيامدهاى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ و مير مردان در سن 15 - 25 سالگى حدود 4 - 5 برابر زنان در همين محدوده سنى است. بنابراين هورمون ها و نقش متفاوت آنها در مرد و زن، يكى از عوامل مطرح در مرگ و مير و تفاوت طول عمر آنها است.كتاب زن، ص 117 - 116.
د. بلوغ جسمى و جنسى دختران، به طور معمول چندين سال پيش از پسران است و در طول زمان، همراه با رشد جمعيت بشرى، باعث مى شود كه در جامعه تك همسرگرا، همواره انبوه كثيرى از زنان با مشكل روبرو باشند.
2. از نظر روان شناسى
تفاوتى اساسى بين ساختار روانى و گرايش ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسيه Dr. Mercier, See: Conduct And Its Disorders Biologically Considered,P.242 - 3. ، ويل دورانت، اشميد، دونتزلان، راسل لى و ... معتقدند: زنان به طور طبيعى «تك همسرگرا»Monogamous. مى باشند و به طور فطرى از تنوع همسر گريزانند. آنان خواستار پناه يافتن زير چتر حمايت عاطفى و عملى يك مرد مى باشند. بنابراين تنوع گرايى در زنان، نوعى بيمارى است؛ ولى مردان تنوع گرا و «چندزن گرا»Polygamous. هستند.
دكتر اسكات G.R.Scott. مى گويد: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدّن، اين چندهمسرگرايى طبيعى را توسعه بخشيده است Why Polygamy Is Allowed In Islam, P.52, Quoted From: History Of Prostitution, P.12. ؛ جهت آگاهى بيشتر نگا: مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 327 - 330.
البتّه اين عامل از اهميت عامل نخست برخوردار نيست. آنچه كاملاً بايد جدّى گرفته شود و براى آن چاره انديشيد، همان عامل نخست است.

سه. راه حل
در برابر اين واقعيات، سه راه وجود دارد:
1. هميشه تعدادى از زنان، درمحروميت كامل جنسى به سربرند! چنين چيزى فاقد توجيه منطقى است؛ زيرا به معناى سركوب غريزه و نياز طبيعى گروهى از انسان ها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح كلان و در طولانى مدت، شدنى نيست. به عبارت ديگر سركوب غريزه، در نهايت به سركشى و طغيان آن خواهد انجاميد. تجربه آلمان و بسيارى از ديگر كشورهاى غربى، شاهد اين مدعا است.
استاد مطهرى در اين باره مى نويسد: «اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدّد زوجات خيانت به بشريت است؛ زيرا تنها پايمال كردن حقوق زن در ميان نيست ... بحرانى كه از اين راه عارض اجتماع مى شود، از هر بحران ديگر خطرناك تر است. همچنان كه خانواده از هر كانون ديگر، مقدّس تر است... .
زنان محروم از خانواده نهايت كوشش را براى اغواى مرد - كه قدمش در هيچ جا اين اندازه لرزان و لغزان نيست - به كار خواهند برد. و بديهى است كه «چو گل بسيار شد پيلان بلغزند» و متأسفانه از اين «گل» مقدار كمى هم براى لغزيدن اين پيل كافى است.
آيا مطلب به همين جا خاتمه پيدا مى كند؟ خير. نوبت به زنان خانه دار مى رسد. زنانى كه شوهران خود را در حال خيانت مى بينند. آنها نيز به فكر انتقام و خيانت مى افتند و در خيانت دنباله رو مرد مى شوند. نتيجه نهايى در گزارشى - كه به «كينزى راپورت» مشهور شده - در يك جمله خلاصه شده است: «مردان و زنان آمريكايى در بى وفايى و خيانت، دست ساير ملل دنيا را از پشت بسته اند» مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 334..
2. گزينه ديگر اين است كه راه روابط نامشروع و روسپى گرى و كمونيسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد كشيده شود. اين همان راهى است كه عملاً غرب مى پيمايد: نتيجه اين رفتار ناهنجار را مى توان در گزارش دكتر اسكات - مأمور پزشكى شهردارى لندن - مشاهده كرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده كودكى كه به دنيا آمده اند، يكى غيرمشروع است! تولدهاى غيرقانونى در حال افزايش دائمى است و از 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزايش يافته است»همان، ص 324، به نقل از: اطلاعات، مورخه 25/9/38، رويتر 16 دسامبر، خبرگزارى فرانسه.. البته اين آمارهاى پنجاه سال پيش است و در زمان معاصر رشد تصاعدى داشته است، چنان كه يكى از بحران هاى مهم آمريكا را «بحران ابوّت» مى دانند و نسبت پدر و فرزندى بسيار گم شده است.
3. راه سوم اين است كه به طور مشروع و قانون مند، با قيود و شرايطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دين مبين اسلام اين راه را - كه حكيمانه ترين و بهترين راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى دهد كه توانايى كشيدن بارسنگين آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اكيدى در اين زمينه براى آنان وضع كرده است. اين روش در واقع حقى براى زن و وظيفه اى بر دوش مرد ايجاد مى كند و نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلكه بيشتر تأمين كننده مصالح و منافع آنان است.
برخى از شرايط و توصيه هاى اسلام در اين باره، عبارت است از:

الف. رعايت محدوديت
اسلام گستره چندهمسرى را محدود ساخته و تا چهار نفر تقليل داده است. قرآن مجيد در اين باره مى فرمايد: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...»؛ نساء (4)، آيه 3. ؛ «با زنان پاك ازدواج كنيد، دو يا سه يا چهار همسر ...».

ب. رعايت عدالت
قرآن مجيد در اهميت اصل عدالت در رابطه بين همسران مى فرمايد: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛همان. ؛ «اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، پس تنها يك همسر اختيار كنيد».
امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «كسى كه دو زن داشته باشد و در تقسيم رابطه خود با همسر و تقسيم مالى بين آنها به عدالت رفتار نكند، روز قيامت - در حالى كه دست هايش بسته و نيمى از بدنش به يك طرف كج شده است - آورده و به آتش داخل مى شود» محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ج 5، ص 2270، ح 7913..
استاد مطهرى مى نويسد: «اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهميت قائل است كه حتى اجازه نمى دهد مرد و زن دوم، در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايطى نامساوى با زن اول زندگى كند؛ يعنى، از نظر اسلام رعايت عدالت تكليفى است كه مرد نمى تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زيربار مسئوليت آن خارج كند» مرتضى مطهرى، حقوق زن در اسلام، ص 418..

ج. تأمين مالى
از ديدگاه اسلام نفقه زوجه بر عهده مرد است؛ از اين رو كسى كه نمى تواند نيازمندى هاى همسران متعدد را تأمين كند، نبايد به چندهمسرى روى آورد.

د. تأمين عاطفى و جنسى
امام صادق عليه السلام فرموده است: «هر كه آن قدر زن بگيرد كه نتواند با آنها نزديكى كند و در نتيجه آن، يكى از همسرانش مرتكب زنا شود، گناه اين كار برگردن او است» ميزان الحكمه، ج 5، ص 2272، ح 17915..

امتياز راهكار اسلام
خانم بيزانت Annie Besant. مى نويسد: «گفته مى شود كه در غرب تك همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئوليت پذيرى! همين كه مرد از زن سير شد، او را رها مى كند. او نيز كم كم زن كنار خيابانى خواهد شد؛ زيرا نخستين عاشق دلداده اش هيچ مسئوليتى در برابر آينده او ندارد.
وضع زنى كه به عنوان يك همسر و مادر، در خانه اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از اين است. وقتى هزاران زن بدبخت را مى بينيم كه شبانگاه در خيابان هاى شهرهاى غرب پرسه مى زنند، به يقين درمى يابيم كه غرب نمى تواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانه تر و محترمانه تر است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با يك مرد اشتراك زندگى پيدا كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گيرد و همه جا مورد تكريم و احترام باشد؛ تا اينكه هر روز توسط اين و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع كنار خيابان رها گردد! نه تحت حمايت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد» Why Polygamy Is Allowed In Islam, PP. 33 - 43.
آيزاك تايلور Rev, Canon Issac Tylor LL.D. - در سخنرانى خود درباره «محمديسم» Mohamedanism. در كنگره كليسا در «ولورهامپتون» Wolverhampton (On 7th October, 7881). - اعلام كرد: «چندهمسرى نظام يافته و محدود سرزمين هاى اسلامى، بى نهايت بهتر است از چندهمسرى لجام گسيخته اى كه نكبت جوامع مسيحى است و نمونه آن اصلاً در اسلام شناخته شده نيست»The Times, London, Saturday, 8th Oct. 7881. Quotedin:Wly Polygamy Is Allowel In Islam, PP. 53 - 6.
روحانى مسيحى اودوتولا Rev. Odotulla. - در كنفرانسى در تورنتو Toronto. - اظهار داشت: «غرب با ممنوعيت چند همسرى، منافقانه عمل مى كند؛ چرا كه با طلاق هاى مكرّر همان را (-( در طول زمان)-) عملى مى سازد».
بنابراين تك همسرى غرب، چيزى جز چند همسرگرايى بى ضابطه و مسئوليت گريزانه نيست. اما چه نيكوست اين اعتراف غربى ها را هم بخوانيم كه اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تك همسرى را حفظ نموده است.
رابرت ا.هيوم مى نويسد: « ... برخى از محقّقان معقول نشان مى دهند كه (-( حضرت)-) محمد صلى الله عليه وآله روى هم رفته موقعيت زنان را ارتقا بخشيد و به آنها مرتبه اى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پاره اى از كشورهاى غربى و يا به اصطلاح مسيحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - كه تا آن زمان به دلخواه انجام مى شد - حد و مرزى مقرّر داشت كه بسيار لازم و نافع بود.
رسم دختركشى را - كه در عربستان آن روز كاملاً رواج داشت - به كلّى برانداخت و بالاخره اينكه حكم تعدّد زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست كه شوهر، بتواند با تمامى همسران خود با عدالت كامل رفتار كند. او عملاً تك همسرى را رواج داد» رابرت ا. ، هيوم، اديان زنده جهان، ترجمه: دكتر عبدالرحيم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، 1377، ص 306..
استاد مطهرى در اين باره مى نويسد: «تعجّب مى كنيد اگر بگويم تعدّد زوجات در مشرق زمين، مهم ترين عامل براى نجات تك همسرى است. مجاز بودن تعدّد زوجه، بزرگ ترين عامل نجات تك همسرى است ... در شرايطى كه موجبات اين كار فراهم مى شود و عدد زنان نيازمند به ازدواج فزونى مى گيرد؛ اگر حق تأهل اين عدّه به رسميت شناخته نشود و به مردان واجد شرايط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چند همسرى داده نشود؛ دوست بازى و معشوقه گيرى، ريشه تك همسرى را مى خشكاند» مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 330..
در اينجا ممكن است سؤالى ديگر پديد آيد و آن اينكه چرا چند شوهرى مجاز نيست؟ جواب آن است كه:
1. عمده ترين علت چند زنى - كه فزونى تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان است - به طور معمول در مورد چند شوهرى وجود ندارد.
2. اين خلاف طبيعت و روحيات زن بوده و او به طور طبيعى از آن گريزان است. شايد به همين علت است كه در طول تاريخ بشر، چند شوهرى رواج چندانى نيافته و اگر هم در جايى (مانند قبيله «تودا» يا برخى از قبايل «تبت») مشاهده شده، پديده اى بسيار استثنايى است ر.ك: همان، ص 286..
البته همه آنچه گفتيم حكمت هاى اين قضيه است اما تمام علّت مؤثّر در اين حكم را نمى دانيم. اما همين قدر كه از حكمت و اسرار نهفته در اين حكم مى بينيم و با واقعيات خارجى تطبيق مى كنيم اين حكم را بسيار حكيمانه مى دانيم.

دیدگاه ها

چرا داریدبه هردلیلی توجیه میکنید الان کدوم مرد باشه که چندهمسری رو برای هوا و هوس نخواد .فقط بلدین دروغ بگین اینهمه جهاد هست حالا نمیخواد جهاد چندهمسری درراه خدابکنن
مخاطب گرامي، از حسن توجه تان به اين مرکز سپاسگزاريم. براي پاسخ به دغدغه هايتان میتوانید از این راههاي ارتباطي کمک بگيريد:
- سايت پرسمان: http://www.porseman.org/q/newq.aspx
- ايميل: info@porseman.org
- ربات تلگرام پرسمان: @porsemanbot
- پيامك: 30001619

باسلام - بسیارجالب ومنطقی بود.احکام دینی که با شناخت خدا از انسان وضع شده؛ شوخی بردار نیست .
حالا هر کدام برایش نفسیر داریم .
چنانچه از بطن جامعه وعوام الناس مطلع باشیم اینگونه قضاوت نخواهیم کرد.
بطور قطع شیوه اجرای درست حکم خدا آثار مثبت دارد .
واجب که نیست مباحه- حالا اگه کسی انجام دادنه اینکه نباید برخورد سلبیداشت بلکه باید تشویق هم بشود.
من افرادشایسته ای را میشناسم که با تمسک به این حکم با تحت پوشش دادن چند زن علاوه بر رفع نیازجنسی آنها به صورت مشروع (البته به صورت پنهان از جامعه) فضای پاکی را برحوزه زندگی خود وآنهاحاکم کرده اند.
دعا میکنم این حکم که پالایش وپاکسازی جامعه مااز بلای دیو سرکش شهوت جنسی در پی خواهد داشت روزگاری قانونی شود.
چه من باشم وچه نباشم...
اجرای این حکم یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز ماست

خیلی جالبه که برای هر چیزی یه تفسیری از خودتون در میارین.پس احساس زن چی میشه من خودم زنم و به طور قطع میگم توی دنیا یه زن هم وجود نداره که بتونه کاملا از این کار راضی باشه و اگر هم اجازه بده دیگه نمیتونه اون آدم رو مثل قبل دوست داشته باشه و این هم با طلاق تفاوتی نداره.این خانمایی هم که اینجا سخنرانی میکنن و اینکارو درست میدونن مثل همون خانمین که نشسته بود تو یه جمعی و هی میگفت بذارین شوهراتون ازدواج کنن یکی از تو جمع پاشد گفت من زن دوم شوهر خودتم این خانمم میفته غش میکنه.بهتر نیست به جای پاک کردن صورت مسئله و اینکه تعداد آقایون کمه (که توی سرشماری سال 95 حتی آقایون از خانم ها بیشتر هم بودن)شرایط اقتصادی رو درست کنن که همه بتونن ازدواج کنن؟و در ضمن این قوانین همونطور که خود همین معتقدین به قران میگن برای مردم نفهم و بی عقل اون دوران گفته میشده پس با گذشت 1400 سال و تغییر شرایط زندگی و دنیا نباید همون نسخه رو برای الانم پیچید.الان عصر حجر نیست که مردا برن دنبال شکار و کشته بش،بیماریها کنترل میشن و علم پزشکی خیلی پیشرفت داشته و جنگی هم در کار نیست که آقایون توش کشته بشن و تعدادشون کم بشه(البته احتمالا یه سری ها به من میگن کافر و بی دین و از این حرفا)ولی این قوانین فقط برای قانونی کردن هوسبازیه نه چیز دیگه ای.از کل قران همین ایه رو خوب آقایون بلدن.اگه چند سال بعد تعداد خانمها کم شد هم چون هر مردی باید همسری داشته باشه احتمالا خانما باید با پنج نفر ازدواج کنن!!!!!!

قطعا آیات الهی حکمت هایی داره که شاید ما به طور کامل بهش واقف نباشیم اما مسلما به قول شهید مطهری اصل در ازدواج تک همسری هست و تعدد زوجات با شرایط خاصی پذیرفته شده

باسلام
افراد از لحاظ سطح احساسی و اخلاقی متفاوت هستن و این باعث میشه که در برخورد با شرایط مختلف نظرات متفاوت رو داشته باشن که خیلی از این بین خودرای بوده و سعی میکنن گفته خودشون رو به کرسی بنشونن.
دینداری یه سری قواعد و ضوابط داره که آدم های عادی مثل ما نمیتونن اون رو تشخیص بدن اگر یه سری افراد ناآگاه و خودبین دور هم جمع بشن و با توجه به عقل ناقص و کوتاه خودشون به مسائل دینی پاسخ بدن و اون هارو محدود به نگاه خودشون به مقوله دین بکنن اون موقع هست که هرکی هرکی میشه و یه سری قواعد و قوانین دینی جدید ایجاد میشه. دین نزد خدا یکیست.و قواعد اصولی هم که ثابت هستند فقط در یه سری موارد با توجه به ضرورت در جامعه اسلامی ایرادی مطرح میشه که مراجع رفع شبهه میکنن.
نگاه جامعه دینی ما نسبت به مسئله تعدد زوجات و صیغه یه دید منفیه چون بیشتر افراد تفسیربه رای میکنن خداوند هم که این اوامر رو واجب نکرده که حتما انجام بدن شرط گذاشته و جاری کردن شروط هم کار ساده ای نیست هرکی توانش رو داره و میتونه بسم الله یکی هم نمیتونه این یه مسئله بسیار واضح و امر بدیهی هست.
اگر هم دینداری در تعدد زوجات باشه و محدود به اون هم امری غیر معقول و غیر منطقی هست.
فقط یه مسئله که اینجا باید مطرح کنم اینه که کاری نکنیم که قداست یه سری مسائل مثبت نابود بشه و مسائل منفی جایگزین اونها بشن که حرام هستن و نابخشودنی مثلا خیلی ها حاضرن زنا بکنن ولی صیغه کسی نشن.حدود و مرز هامون رو بهتر بشناسیم.

به هیچ وجه این مطالبی که ذکر کردید با شرایط امروز جامعه ما تطابق نداره
و به نظرم یه حکم ثانویه ای باید داشته باشه این قضیه ...

اینکه مرد سرپرست چندتا زن باشه به نظر شما امکانپذیره
توی جامعه الان ما که مرد نمیتونه هزینه یک زن هم دهد
الان زن با مرد ازدواج میکه هم زنشه هم مادرشه چون غذاشو میپزه و ازش مراقبت میکنه هم پدرشه چون کار میکنه و حقوق میگیره
مردای الان به نظر شما با مردهای قبل مساویند
الان تحصیلات زنها از مردها بالاتره
بعضا حقوقشونم بیشتره
بعضا دین و ایمانشان هم بیشتره

ایات قران معنای فراتر از اینها داره و من شخصا میگم خدا هیچ وقت برای زن این حرف رو نمیگه حتی با شرایط سخت.

بسم الله الرحمن الرحیم
تمام اوامر قرآن دارای حکمت هستند که از فهم ما خارج هست
خداوند تمام و کمال میفرماید پس با نظرات پوچ و کوته بینانه کلام خدارو نقد و تفسیر به رای نکنیم

سلام چرا حضرت محمد تا همسرش خدیجه بود زن دیگری نگرفت چرا امام علی تا حضرت فاطمه بود فقط با او زندگی کرد مگر ان زمان اصلا زن بی شوهر نبود چرا این قانون فقط برای زنان دیگر است.مگر نمی گویید از حضرت خدیجه وفاطمه الگو بگیرید.

تو تمام این مطالبتون یه ذره در مورد احساسات زن صحبت کردین؟ به اینکه با ازدواج مجدد چقدر همسر اول سرخورده میشه چقدر شکست میخوره شهوت چیزیه که حیواناتم دارن. واسه راضی کردن خودتون چرتو پرت مینویسید که تعداد زنا بیشتر از مرداس و اگه چند همسری نباشه به حقوق زنا ظلم شده و در نتیجه آمار فحشا و.. بالامیره اصلا با این مغز کوچیکتون که فقط به فکر پایین تنه اید فکر کردین که خب حالا مرد بره زن دیگه بگیره زنه اولشم بیکار نمیشینه یا طلاق میگیره ازش یا صد درصد باعث طلاق عاطفی میشه مشکلات روحی و افسردگی پیدا میکنه

اغلب دلايلتون غير قابل قبول گرچه خيلي سعي كردين خوب بيان كنين وتوجيه كنين. اما حرفه من اينه كه اگر هم چند همسري مجازه حتما شرايط خاصي وجودداره كه حفظ واداره ي خانواده اول به بهترين شكل از مهمترينشه واين كار جز با خوشبختي ورضايت زن اول امكان پذير نيست. پس زن اول بايد راضي باشه. هستند زناني1 كه راضي ميشن.

زمان پیامبراسلام دخترهارد زنده به گور میکردن بهشون تجاوز میکردن چندین تا همسر داشتند خدانمی تونست دستورات دین رو خیلی سخت گیرانه کنه سعی میکرد باشعور مردم اون زمان مطابقت داشته باشه

ببخشید عدالت هم که باشه از هردیدی که بهش نگاه کنیم واقعا ظلم هست این کار و یک مرد باید یک همسرویک زن باید یک همسر داشته باشه واقعافکرکردن به اینکه مردی بخوادحتی بارعایت عدالت کامل دوهمسرداشته باشه یازنی خیلی وحشتناکه

این خانمهایی که مخالفت میکنن انسانهایی خودخواه هستند. اگه بی شوهر میموندن اینطوری جبهه نمیگرفتن. در ضمن فرض میکنیم که عدالت هم کامل رعایت نشه. یعنی یک خانم اینقدر حقیره که نتونه تحمل کنه؟ واقعاً فکر میکنید که چند همسری برای یک مرد راحته؟ اینکه خرجیش دو برابر میشه راحته؟ خیلی نباید مادی به این قضیه نگاه کنیم. قطعاً کسی که چند همسر اختیار میکنه هوسباز نیست چرا که با هزینه بسیار اندکی میشه هوسبازی کرد!

درود
کم گوی و گزیده گوی چون آقا شاهین

سلام.من دختری 37 ساله و فوق لیسانس و شاغل ودارای خانه و ماشین هستم..ولی به خاطر وضعیت پایین خانواده و بد بودن خواستگارهاو حتی سالها نداشتن خواستگار و با داشتن زیبایی ازدواج نکردم.و الان با آقایی اشنا شدم و هر دو قصد ازدواج داریم و من نیاز شدید عاطفی و جنسی وبه خصوص مادری دارم وتمام مخارجم به عهده خودم هست..خانم این اقا از همه نظر پایین تر از منه ولی اجازه ازدواج نمیده...به نظرتون این ظلم به من و شوهرش نیست ..اگر من به فساد کشیده بشم مقصر کیه

برو یکی رو پیدا کن که مجرد باشه یا زنش اجازه بده. میون پیغمبرها جرجیس رو پیدا کردی؟

خانم بره پیدا کنه؟ شما یا خواهر خودت تو این وضعیت بود این پیشنهاد رو می کردید؟ پاسخ در این خصوص را فقط باید از خانمهایی که موقعیت ها از دستش رفته و خودشان در وضعیت همسر دوم و ... قرار گرفته اند پرسید..

خدمت تمام عزیزان عرض کن که طبق گفته امام صادق منظور از برابری نفقه و غیره است نه از جریانت مالی و در ضمن قران برای کل عالم هستی چون دین دیگری نیس پس تمام قوانین قران برای کل زمان هاست و کل مکان و این دستور قران قابل اجراو لازم اجرا زیاد زنان بسیار زیادی هستن که مطلقه بیوه و سن بالا و غیره هستش و ربطی به جنگ و غیره ندارد زیرا همه زنان در سن مورد نظر ازوداج نمیکند یا کلا ازادواج نمیکند پس تلکیف انها چه میشود؟ طبق امار کنونی چند میلیون زن بالا 35 سال مجرد مطلقه و بیوه و سن بالا و بی سرپست غیره در حال حاضر در ممکلت هستش و حکم خدا برای چه بوده برای این زنان بوده ولی متاسفانه عده که عدای روشنفکری در میاورند سیستم غربی پیاده یا الگو برداری میکنند این سخنان را میگوند لذا خواهشنا بهمفید که کلام خدا مظنورش چه بود به سمت شهوت رو غیره سوق ندیهد والله فردای قیامت باید جواب پس بدهید. هر کسی چند همسری را که دستور خداست نفی کنید و باعث جلوگیری از ازوداج زنی و زندگی دار شدن ان و فرزند دار شدن ان شود به والله فردای قیامت باید جواب گو باشد که کلام خدا را با تویجهاتش جلو گیری کردی وسلام و بدبختی زنان مجرد و به فاسد کشیده بر عهده بخصوص خانم هایی که به خاطر منافع دنیوی و مادی خود این کار ر ا زشت و از ازوداج همسر جلو گیری میکنند و فردا قیامت باید جواب گو باشند و ان دسته از علما که بهانه زمانه رو فرق میگرند به این اقایان میگوم اقایان قران برای کل تاریخ تا روز قیامت است بر حسب زمان قوانین اصلی تغییر نمیکند مثلا بگویم چون در قرن 20 هستم لواط در کل دنیا رایج و طبیعی است لواط را حلال اعلام کرده چون زمانه اقتضا میکند والله شما اتش دوزخ را با خود همراه خواهید داشت وسلما عجرکم عندالله !

حالا خانمی شما الان دارید با سه هوو همزمان زندگی می کنی یا فقط حرف می زنی. این کار شجاعت و گذشت می خواد تو این دوره زمونه . حتی عالم ها و آخوندها هم الان تک همسری هستن امام خمینی (ره) هم تک همسری بودن آیت الله رفسنجانی هم تک همسر بودن و ...الان من دختر متدین چطور قبول کنم همسرم سرم هوو بیاره وقتی الگویی ندارم تحمل زخم زبون ندارم می دونم که مردهای این دوره زمونه نمی تونن عدالت رو رعایت کنن .به جای تبلیغ چند همسری اقتصاد کشور رو پویا کنیم تا همه ی جونا بتونن زن بگیرن دیگه دختر مجردی نمی مونه زمان جنگ که نیست بحران شوهر باشه مرد هست ولی کار نیست یکی قارونه یکی گدا تمام مشکلات به خاطر بی عدالتیه

احسنت من موافقم به نظرم باید اقتصاد درست بشه و بعد هم باید زن اول رصایت کامل داشته باشه و من خودم در خانواده چند همسری بزرگ شدم و همه ما به خاطرش دچار بیماری های عصبی شدیم حتی پدرم با وجود اینکه سعی میکرد عدالت رو رعایت کنه ولی هرگز موفق نشد و برای همه مون به نوعی در اجتماع مشکل پیش اومد پدرم نمی تونست نیازهای همسران و فرزندان زیاد ش رو جواب گوباشه وما در معرض انواع مشکلات عاطفی قرار گرفتیم هنوز در تمام زندگیم با کسی برنخوردم که از چند همسری رصایت داشته باشه حالا ما چطور دوباره ریسک کنیم و زندگی بچه ها رو تباه کنیم مرد امروز توانای این کار رو نداره و زن امروز هم فرق کرده دیگه تن به این کارها نمیده
حالا هی شما زور بگین جز موارد استثنا در جوامع امروزی این کار محکوم به شکست و این به معنای مخالفت با فرامین قران کریم نیست چونقران به صراحت اعلام کرده اگر نمی تونید به تک همسری اکتفا کنید
این بحث صیعه هم جز موارد محدود که جایزه بقیه اش فقط به ضرر زن و خانه وخانواده تموم میشه و مردان هوس ران رو حریص تر میکنه درسته در اسلام سفارش شده ولی عمومیت نداره وشرایط خاصی هست لا شما که بدون تجربه دارین دیگران رو محکوم میکنید به نداشتن وجدان وگناه کار بودن شما مسلما نادان هستید

سلام
اگه اسلامی ازدواج نکنیم که دیگه نفقه و مهریه و دستمزد شیر دادن به بچه ودستمزد غذا درست کردن در خانه وحق فلان و ....... معنی نداره. اگر هم اسلامیه که چند همسری هم باید قانونی و مجاز باشه.ضمنا در دوران عادت یک زن نیازهای جنسی شوهرش چه جوری باید تامین بشه.و اگه جوابتون صبره کسیکه 10 روز در ماه رو بتونه صبر کنه 20 روز دیگه رو هم صبر می کنه و خودش رو گرفتار نمیکنه.

واقعا براتون متاسفم بااين طرز فكر ،فقط فكر رابطه جنسي هستين كسي كه نتونه ده روز درماه اين هم فقط در حالت ماكزيمم رابطه جنسي نداشته باشه ببخشيد ها ولي دور از جون ادم نيست ،حتي حيوونا هم هميشه رابطه برقرار نميكنن. اولئك كل انعام بل اضل سبيلا

به نظر من هر شخصی برای کارهاش دلیلی داره چه بسا برای ازدواج که صدها دلیل میشه داشت. به نظر. شما چرا اول از همه تا بحث چند همسری میشه اسم هووی و هوس رو روش میزارید؟؟؟؟
من خیلی ها رو دیدیدم با زندگی چند همسری صادقانه و در ارامش دارن بهترین زندگی رو سپری. میکنن. پس قضاوت نکنید. خیلی از تک همسری ها هم هستن که با خنجر زدن از پشت بهم دخل همو دراوردن. لااقل اینجوری ادم تکلیفش با خودش مشخصه دیگه از خیانت که خیلی خیلی هم رایجه ترسی نداری....

با سلام بنده کل قرآن را حفظ هستم... این جملات را برای کسانی میگم که واقعا خدا را دوست دارند و رضایت و عشق خدا برایشان واقعا مهم و پر اهمیت هستش..در قرآن خدا در مورد عشقش (بنده های واقعی اش)فقط 6 بار و 6 خصوصیت را یاد کرده و گفته اگر فردی این خصوصیت ها را داشته باشه من او را دوست دارم..اگر کمی توجه کنیم براحتی متوجه میشیم وقتی خدا با ان عظمت بگه من کسی رو با این وِیژگی دوست دارم چقدر اون وِیژگی بزرگ و پراهمیت هستش و چقدر برای خدا مهم هستش..
و یکی ازین ویژگی ها عدالت اسا و خدا در نص قرآن فرموده من کسانی که عدالت پیشه میکنند دوست دارم (عاشقشون هستم) و در آیات دیگر فرموده شما میتوانید 4 زن بگیرید اما هرگز نمیتونید در مورد آنها عدالت را رعایت کنید...پس اگر انسانی واقعا عشق خدا براش مهم هست و به یاد خدا هست باید بدونه هرگز نمیشه بین 4 زن عدالت (بخصوص عدالت عاطفی وقلبی ) را رعایت کرد و بالاخره یجایی در حق آنها اجحاف خواهد شد و باید بدونیم که اگر عدالت را رعایت کنیم وعاشقانه فقط یک همسر را دوست بداریم و با او باشیم قطعا خودمون عشق و حال بیشتری میکنیم و از طرفی خدا با ان عظمت ما رو دوست خواهد داشت ..(بله در شرایط فوق بحرانی میشه 4 زن یا بیشتر هم گرفت همونطور که میشه در بیابان و شرایط بحرانی خون وگوشت خوک خورد و کاملا حلاله ..اما انصاف خیلی خوبه باید به همسر و شریکت راست بگی ناسلامتی شریک زندگی تو هست اگر میتونی بگی ...
انشالله

تقریبا اکثر زن ها اینو قبول ندارن ولی اکثر مردا خیلی دوست دارن مسلما چند همسری در شرایط عادی نوعی هوس بازیه ولی تو شرایط جنگ و شرایط خاص که جمعیت زن ها بیشتر میشه الانم تو کشورمون جمعیت زن ها مساوی مردها هست

الان که تو ایران جمعیت مردان با زنها مساویه مسلما این آیه در شرایط خاص مثل جنگ یا شرایط بحرانی هست وگرنه به قول خواهرمون این مخالف وفاداریه مرده مثلا اگر در کشوری جنگ بشه یا جمعیت متولدین پسر در شرایط خاص زیادتر از زن ها بشه

سلام.در جامعه غرب برای مسایل شون راه کار دارند ما هم در فرهنگ و دین را هکار داریم.چرا را ه کارهای خودمون رو رها کردیم افتادیم به دنبال تکرار را هکار های اونها؟چرا می خواهیم فر هنگ اونها رو دنبال کنیم؟چرا نمی خواهیم قبول کنیم هرچی بدبختی اقتصادی و فرهنگی داریم از تقلید اونهاست؟

به هیچ وجه توجیه نشدم. متاسفم...

واقعا براتون متاسفم فکر کردین زنا دل ندارن غیرت ندارن چطور میتونن عشقشونو با یکی دیگه تقسیم کنن خودتون ب زنتون اجازه میدین با چچندتا مرد بخابه ک زنا ب شوهرشون اجازه بدن ما زنا هم دل داریم غیرت داریم تن وقلب همسرمون برامون شریفه اگه خدا این ایه رو گفته ک همسر پاک بگیز دو تا سه تا چهار تا کمن دیگه نماز نمیخونم و نمیتونم همچین خدایی ک پا گذاشته رو دلمو.....

حضرت ادم یه زن داشت. اگر قرار بود مردا 4 زن داشته باشن برای حضرت ادم هم 4 تا زن میفرستادن.

خیانت خیانته.... مردو زن هم نداره... شرعیو غیر شرعی هم نداره...ب لحاظ اخلاقی و وجدانی درست نیس...این تفاسیر نقطه مقابل وفاداریه...در ضمن اون چیزی ک همه بعنوان حسادت زن ازش یاد میکنن غیرته.. همون طور ک غیرت مرد اجازه نمیده غیرت یک زن هم نمیتونه این موضوع رو پذیرا باشه

وقتی قرآن میگه دیگه چه خیانتی خیانت را امسال تو میکنم که با همین حرفها جامعه را به فساد کشیدن

نه اتفاقا خیانت رو خود شما میکنید که از قران فقط به دنبال لذایذ خود میگردید یارو اقاه تو عمرش صدق نداده یتیم نوازی نکرده نماز جمعه نرفته جهاد نکرده واجباتو خوب انجام نمیده یه چیزی تو قران مقدس دیده به معناش نرسیده اقا و خانم هرزه حیا کنید اسلام رو به لجن نکشید امام صادق میفرمایند مردان در ازدواج کردن به گونه ای رفتار نکنید که زنان شما به کفر برسن

موافقم

سلام خانوما خیلی ناراحت میشیم از این ایه...دوست عزیزک گفتید عدالت و مساوات در تمام امور...خیر در ایات دیگر امده ک ای پیامبر ببن همسرانتان ب عدالت رفتار کنید هرچند ک نمیشود ب لدالت تام برخورد و رفتار کرد...یکم زود قضاوت نکنیم من هم خانوم هستم و میگم اگر این امر طبیعی رود در کشورمان مسلما همه میپذیرفتیم...خانومها احکام خدا برای زندگی ایمانی و دینی بهتر هست...بحث هوی و هوس نیست تحقیقتون رو بیشتر کنید...
یاعلی

درود

مطالب کامل نیست. اینکه تعداد زنان خیلی بیشتر از مردان هست به نظر قانع کننده نمیاد بعلاوه طبق آمار رسمی کشور خودمون الان تعداد مردها بیشتر از زنان هست. مطمئناً این حکم دلایل محکم تری داره که باید روی اونها کار بشه. مثلا مسائل پزشکی زنانه و مردانه

متاسفم که هر طور میخواین قرآن رو تفسیر میکنید... خداوند با چه زبونی بگه.. بابا اگه مساواتو رعایت می کنی چند تا زن بگیر.. مساوات از همه جهت.. و در آیات زیادی هم گفتن من ایلام را برای عموم روشن بیان کردم.. تفسیری برای این آیه لازم نیست ، در ضمن خداوند این آیه رو برای مردم زمان پیامبر گفتن.. نه شمایی که در این دوران زندگی میکنی، جهالت تا چه حد

قرآن برای همه ی تاریخ بشره...شما نمیتونی بگی فقط برای زمان پیامبر بوده

پس یعنی قوانین اسلام برای زمان پیامبر بوده نه این زمان؟

بسیار عالی بود تنها کسی می تونه این مطلب رو تصدیق کنه که اول کاملا مطالعش کنه ثانیا با انصاف و بی طرفی و عاقلانه این متن رو بخونه وگرنه نرود میخ آهنین در سنگ

چرا در مملکت اسلامی ما صدا و سیما و رسانه ها اندر فوائد چند همسری هیچ سعی و تلاشی نمیکنند؟ (دریغ از یک برنامه تلوزیونی در طی 37سال گذشته) تا قبح این موضوع برداشته بشه و زنان بتوانند به راحتی حضور همدیگر را در کنار هم و حتی زیر یک سقف تحمل کنند.

چه مسخره
فوائد چند همسري !!!
وقتي بحث چند همسري مرد مطرحه خودتونو با اين حرف توجيح مي كنيد كه تعداد زنان بيشتره و اين خانم ها نبايد از نعمت تشكيل خانواده محروم شن
و خيلي ساده لوحانه روي اين مورد سرپوش مي ذارين كه مردهاي ما تا به الان ثابت كردند كه توانايي عدالت و برابري بين همسران رو نداشتن و با ازدواج مجدد خانواده اولي كه از ازدواج اول ايجاد شده آسيب ديده و همچنين بنيان دو خانواده هم سست شده و آسيب ديده
پس لطفا ادعا نكنين كه با ازدواج مجدد دنبال برپايي آرامش و عدالت تو جامعه هستين.
از قديم گفتن هيچ گربه اي براي رضاي خدا موش نمي گيره !!

خوب بود ممنون

حوصله نداشتم داستان بافی تونو بخونم . ترجمه تون از این آیه غلطه به نظرم

اصلا قانع کننده نیست کاملتر کنید

خیلی کمکم کردین...
به دینم افتخار می کنم....

خدا خیرتون بده خیلی قشنگ و کامل توضیح دادید

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .