كنوانسيون رفع تبعيض زنان

دلايل رد يا قبول كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چيست؟

در هجدهم دسامبر 1979 كنوانسيونى به نام «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان» با يك مقدمه و 30 ماده در سازمان ملل متحد تصويب شد.Convention on the Elimination of all
forms of Discroimintion against Women.

يكى از خاستگاه هاى مهم اين كنوانسيون ستم ها و محروميت هاى زنان در جوامع غربى و شايد در بيشتر نقاط جهان باشد.
بى گمان ستم به زنان يكى از سياه ترين نقطه هاى تمدّن بشرى است چه آن زمان كه در دوره وحشى گرى زن به عنوان انسان شناخته نمى شد و يا مانند حيوانات اهلى محسوب مى شد و چه اكنون كه منزلت و شأن او را در حدّ يك كالاى تبليغاتى و تجارى پايين آورده و به بهانه دفاع از او و در حقيقت به خ